Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Matematyka i informatyka – rekrutacja 2023/2024

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Misją WSDMI jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej.
Integralną częścią kształcenia w WSDMI jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego pod kierunkiem promotora zatrudnionego na UW lub w IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji (zobacz wykłady PhDOpen i semestry Simonsa).

Matematyka i informatyka – limit 22 miejsc

Wniosek o przyjęcie do Szkoły składa się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
Instrukcja rejestracji w systemie IRK – instrukcja
Po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, zapisaniu stron oraz uiszczeniu opłaty nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków. Zgłoszenie jest zapisywane i nie wymaga wysyłki.


Harmonogram rekrutacji
a) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 8 maja – 19 czerwca 2023 r.;
b) przesłanie listów rekomendacyjnych: do 30 czerwca 2023 r.;
c) postępowanie rekrutacyjne:
– publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: do 4 lipca 2023 r.;
– postępowanie kwalifikacyjne: 4 lipca – 21 lipca 2023 r.;
egzamin pisemny: 5 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 13:00 w trybie stacjonarnym
Miejsce: sala 3180, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych [LINK] (data publikacji: 04.07.2023); Aktualizacja harmonogram rozmów kwalifikacyjnych [LINK] (data publikacji: 06.07.2023); Aktualizacja harmonogram rozmów kwalifikacyjnych [LINK] (data publikacji: 10.07.2023)
rozmowy kwalifikacyjne: sala nr 5490, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
– ogłoszenie listy rankingowej: do 4 sierpnia 2023 r.;
Lista rankingowa

– przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 7 sierpnia – 21 września 2023 r.;
– ogłoszenie listy osób przyjętych: do 30 września 2023 r.

W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą), na pisemną prośbę kandydata skierowaną do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego powołanego dla dyscyplin matematyka i informatyka, postępowanie kwalifikacyjne może zostać przeprowadzone na odległość z wykorzystaniem właściwych metod i technik służących porozumiewaniu się.
Podania w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych, należy składać w ciągu dwóch dni od daty publikacji harmonogramu egzaminu/rozmów kwalifikacyjnych. Podania należy składać w formie skanu podania podpisanego przez kandydata na adres: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Wzór podania w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odległość


Opłata rekrutacyjna
200 zł


Zachęcamy do zapoznania się z:
przewodnikiem rekrutacyjnym, który zawiera m.in. zakres egzaminu kwalifikacyjnego [LINK]
– pytaniami egzaminacyjnymi z dyscyplin matematyka i informatyka  – egzamin 2020 [LINK], egzamin 2021 [LINK], egzamin 2022 [LINK], 


Wymagane dokumenty
Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną w systemie IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:
– podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie. Poprzez złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej rozumie się złożenie za pośrednictwem IRK uzupełnionego i opłaconego wniosku rekrutacyjnego. Złożenie wniosku za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wybranej przez kandydata;
– skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do 21 września 2023 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;
– opis wstępnej propozycji projektu badawczego (wraz z tytułem) w języku angielskim; Opis nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia, margines górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm. Bibliografia wlicza się do limitu stron.
– życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach i wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, średniej ocen ze studiów, karierze zawodowej, znajomości języków obcych;
– skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
– dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego umożliwiającym kształcenie w szkole;
– skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
– fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
– oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43) oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
– dane kontaktowe dwóch osób, które prześlą listy rekomendacyjne dla kandydata bezpośrednio na adres:
+ sd.nsp.mat@uw.edu.pl dla dyscyplin matematyka i informatyka,
Dopilnowanie, żeby osoba rekomendująca przesłała list leży po stronie kandydata. Brak wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły; listy te mogą być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata;
– skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
– streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Wszystkie wymagane dokumenty (oprócz zdjęcia) należy załączyć w postaci plików PDF.

Wzory dokumentów
1) Edytowalny wzór oświadczenia planowanego promotora
2) Wzór oświadczenia o dostarczeniu dyplomu
3) Wzór oświadczenia o znajomości języka angielskiego

Promotor
Pierwszą czynnością w procesie aplikowania do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych powinno  być  znalezienie potencjalnego promotora  i  uzyskanie  jego  zgody,  gdyż  jest  ona niezbędnym  elementem  zgłoszenia. Lista nauczycieli akademickich, którzy chcieliby się podjąć tego zadania znajduje się pod adresem [LINK].
Należy  pamiętać,  że  nie  wszyscy  potencjalni  promotorzy  są  na  liście. Zachęcamy  też  do poszukiwań na stronach konkretnych wydziałów i jednostek UW [LINK].
Zgodnie z Regulaminem Szkoły potencjalnym promotorem może być jedynie osoba:
– posiadająca stopień  doktora habilitowanego lub tytuł profesora, będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego lub instytucji  współprowadzącej  Szkołę  (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk),
– posiadająca status emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
Promotorem może być osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla nie więcej niż 5 doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej lub osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora  (np.  uczestników  studiów  doktoranckich,  którzy  mają  otwarty  przewód  doktorski). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć limit, o którym mowa powyżej.

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania
Postępowanie jednoetapowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100 punktów.

Kryteria i sposób oceny
Wstępna propozycja projektu badawczego
(maksymalna liczba punktów – 5)
Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:
1) możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
2) wagę naukową projektu;
3) przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny.
Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:
1) publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
2) potwierdzony udział w konkursach studenckich;
3) potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
4) wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
5) udokumentowane staże badawcze;
6) osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła).
Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)
Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie pisemnej.
Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)
Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata. Rozmowa może zawierać następujące elementy:
1) rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
2) pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
3) pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
4) pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej w obrębie limitu miejsc i uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.


Dalsze kroki….
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, po postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydaci rekomendowani do przyjęcia do Szkoły są zobowiązani złożyć do 21 września 2023 r. następujące dokumenty:
–  oryginał dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole lub jego urzędowy odpis (np. dyplom ukończenia studiów II stopnia, zaświadczenie o obronie). W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe. W przypadku dyplomów zagranicznych, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia legalizacji dyplomu lub apostille (jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu). Więcej informacji znajduje się na stronie [LINK]
– wydrukowane z konta w IRK (dokumenty można pobrać w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” – „Dokumenty i dalsze kroki”):
a) oświadczenie o podjęciu kształcenia w Szkole;
b) podanie o przyjęcie do Szkoły;
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kształcenia.
Dokumenty należy składać:
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa (parter, pokój 0.05)


Akty prawne dotyczące rekrutacji
Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (t.j. Monitor UW z 2023, poz. 43);
 Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024 (Monitor UW z 2023, poz. 87);
Postanowienie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2023, poz. 126);


Stypendium
Każdy doktorant (nieposiadający stopnia doktora) kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości* nie mniejszej niż:
– 2667,70 zł brutto przez pierwsze dwa lata (przed oceną śródokresową);
– 4109,70 zł brutto w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej).
Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).
Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 800,31 zł.
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie może przekroczyć 4 lat.
*Podane kwoty dotyczą doktorantów przyjętych w ramach rekrutacji limitowej.
Szczegółowe informacje o trybie wypłaty stypendiów znajdują się w Regulaminie Szkoły oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zespół kwalifikacyjny dla dyscyplin matematyka i informatyka:

 1. dr hab. Tomasz Aleksander Kochanek, prof. ucz.– przewodniczący
 2. dr hab. Paweł Parys, prof. ucz.– wiceprzewodniczący
 3. dr hab. Konrad Stanisław Iwanicki, prof. ucz.
 4. dr hab. Marek Bodnar, prof. ucz.
 5. dr hab. Wojciech Kryński, prof. IM PAN
 6. dr hab. Maciej Malicki, prof. IM PAN
 7. dr Magdalena Anna Machnicka
 8. dr Kunal Dutta
 9. dr Tomasz Piotr Piasecki
  dr Jarosław Paszek – sekretarz
  mgr Przemysław Oliwa – przedstawiciel doktorantów (obserwator)

Kontakt
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (pokój 00.05, 00.06)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
koordynator rekrutacji: Damian Połomski