Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Doktorat wdrożeniowy – rekrutacja 2023/2024

Koordynator rekrutacji ogłasza listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023”.

Lista rankingowa (data publikacji: 12 września 2023 r.)
Lista rankingowa (data publikacji: 22 maja 2023 r.)

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego, w porozumieniu z promotorem, niezwłocznie zgłaszają się do Jednostki, która jest miejscem zatrudnienia promotora, celem ustalenia warunków wypełnienia wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki w systemie OSF. Do 12 września 2023 roku należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej zaświadczenie o finansowaniu projektu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią informatora dotyczącego rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” [LINK].

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” składa się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Rejestracja będzie możliwa od 29 kwietnia 2023 (godz. 12:00) r. do 12 maja 2023 r. (godz. 23:59)
Instrukcja rejestracji w systemie IRK – instrukcja
Po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, zapisaniu stron oraz uiszczeniu opłaty nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków. Zgłoszenie jest zapisywane i nie wymaga wysyłki.


Harmonogram rekrutacji

1) rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (dalej „IRK”) pod adresem www.irk.uw.edu.pl, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: od 29 kwietnia 2023 roku (godz. 12:00) do 12 maja 2023 r. (godz. 23:59);
2) I etap postępowania rekrutacyjnego (ocena projektu badawczego, aktywności naukowej kandydata, rozmowy kwalifikacyjnej): 16-19 maja 2023 r.
Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych
[LINK]
3) Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 22 maja 2023 r.
4) II etap postępowania rekrutacyjnego – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów (po ogłoszeniu wyników oceny złożonych przez Uniwersytet Warszawski wniosków): do 12 września 2023 r.
5) Ogłoszenie listy przyjętych: do 13 września 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są w trybie stacjonarnym lub na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych. Koordynator Rekrutacji zawiadamia za pośrednictwem IRK kandydatów o trybie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz stosowanym narzędziu na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.


Opłata rekrutacyjna
200 zł
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do 12 maja 2023 r. na indywidualne konto kandydata wygenerowane w systemie IRK.


Wymagane dokumenty
Wszystkie wymagane dokumenty (oprócz zdjęcia) należy dołączyć w postaci plików PDF.

Kandydat składa dokumenty wyłącznie w wersji elektronicznej w IRK. Wniosek zawiera:
a) wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
b) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 12 września 2023 r. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe. (wzór oświadczenia);
c) opis propozycji projektu badawczego wraz z tytułem. Opis załącza się w formacie pdf na wzorze zgodnym z pkt VII Zarządzenia nr 8/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” (Dziennik SDNSP z 2023 r., poz. 13). Propozycja projektu badawczego musi zawierać następujące elementy:
-cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze) (do 1000 znaków ze spacjami );
– naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej) (do 2000 znaków ze spacjami);
– praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia – należy sformułować nazwę, planowane miejsce i sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla podmiotu współpracującego; znaczenie projektu dla polskiej gospodarki; (do 2000 znaków ze spacjami);
– koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.) (do 2500 znaków ze spacjami);
– wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu (z podziałem na VIII semestrów);
d) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności zawodowej i naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata, w szczególności o:
– publikacjach,
– zgłoszeniach patentowych lub uzyskanych patentach,
– pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
– udziale w konferencjach naukowych,
– udziale w projektach badawczych,
– nagrodach i wyróżnieniach,
– stażach badawczych,
– odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
– działalności popularyzującej naukę,
– działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
– średniej ocen ze studiów,
– przebiegu kariery zawodowej,
– znajomości języków obcych;
e) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
f) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole (wzór oświadczenia);
g) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43); ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
h) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
i) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
j) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023 r., poz. 43), treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą “Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków oraz Zarządzeniem nr 8/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” (Dziennik SDNSP z 2023 r., poz.13);
k) skan oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy 2023”;
l) skan dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot współpracujący, który wyraził zgodę na jej udział w Szkole Doktorskiej w ramach ww. programu;
m) skan oświadczenia opiekuna pomocniczego z podmiotu współpracującego (przedsiębiorstwa) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego kwalifikacje;
n) Ponadto fakultatywnie:
– skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
– charakterystyka kompetencji naukowych lub artystycznych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie problematyki projektu z opisem osiągnięć naukowych lub artystycznych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie tematyki projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat (Opis powinien uwzględniać najważniejsze publikacje z zakresu tematyki projektu lub dzieła artystyczne), (nie więcej niż 1000 znaków ze spacjami), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
– opis doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki projektu oraz ostatnich 10 lat (Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu prac, w tym rozpraw doktorskich, projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych lub artystycznych oraz projekty badawczorozwojowe) (do 1000 znaków ze spacjami), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
– charakterystyka doświadczeń podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub sektora badawczorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat, (do 1000 znaków ze spacjami), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
– potencjał podmiotu współpracującego z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o oferowanym wsparciu podmiotu zatrudniającego doktoranta, w tym charakterystyka opiekuna pomocniczego i jego doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych (do 1500 znaków ze spacjami) (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);

Wszystkie wymagane dokumenty (oprócz zdjęcia) należy dołączyć w postaci plików PDF.

Edytowalne wzory wymaganych dokumentów:
1. Opis propozycji projektu badawczego;
2. Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy”;
4. Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w podmiocie współpracującym;
5. Oświadczenie planowanego opiekuna pomocniczego;

Kryteria i sposób oceny I etapu postępowania rekrutacyjnego
Ocena propozycji projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 25)
Przy ocenie propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:
1) możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
2) wagę naukową projektu;
3) przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny;
4) znaczenie projektu dla rozwoju innowacyjności gospodarki;
5) potencjalne ryzyka realizacji projektu i zaproponowanie procedury ich ograniczenia.
Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:
1) publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
2) zgłoszenie  patentowe lub  patent (przedstawienie  stron  zgłoszenia  patentowego  lub  patentu zawierającego datę publikacji, nazwiska autorów i przedmiot patentu);
3) potwierdzony udział w konkursach studenckich;
4) potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
5) wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
6) udokumentowane staże badawcze;
7) osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła);
8) osiągnięcia w pracy zawodowej.
Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 60)
1)  Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z wybranej przez niego dyscypliny.
2) Ocena wystąpienia/prezentacji dotyczącej zaproponowanego projektu badawczego. Maksymalny czas prezentacji – 10 minut.
3)  Pytania dotyczące projektu doktorskiego, dorobku naukowego, przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim; może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Forma postępowania kwalifikacyjnego
1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 punktów.
2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie dwuetapowej:
1)  Pierwszy etap przeprowadzany jest przed złożeniem do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. W pierwszym etapie oceniany jest projekt badawczy, aktywność naukowa kandydata w CV lub życiorysie oraz rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji jest uzyskanie co najmniej 51 pkt  z tego etapu.
2) W drugim etapie biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 51 pkt z I etapu. W drugim etapie kandydat zobligowany jest do przedłożenia zaświadczenia o finansowaniu swojego projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Warunek przyjęcia do Szkoły Doktorskiej
Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” jest uzyskanie co najmniej 51 punktów z I etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz przedłożenie przez kandydata w II etapie – zaświadczenia o finansowaniu projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Akty prawne:
Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43);
Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” (Dziennik SDNSP z 2023 r., poz. 13);
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu  pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków;


 

Kontakt
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (pokój 00.05, 00.06)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
koordynator rekrutacji: Damian Połomski