Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Zmiana ustawy – zatrudnienie doktorantów

AKTUALIZACJA

W dniu 1 października 2023 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN), które dotyczą kwestii wypłacania stypendiów doktorantom w szkołach doktorskich.

Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją, zakazy i ograniczenia dot. zatrudniania zostały zniesione. Osoby, które na mocy tracących moc przepisów nie mogły pobierać stypendium, bądź pobierały obniżone świadczenie w szkole doktorskiej, odzyskają prawo do stypendium od października 2023.

Dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Marii Golińskiej-Wapińskiej, Koordynatorki ds. doktoranckich lub do właściwej szkoły doktorskiej.


W związku z wejściem w życie w dn. 21 września zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polegającej na dodaniu m.in. nw. postanowień:

  • art. 209 ust. 1a – Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia;
  • przepisu art. 209 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do doktorantów, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia przez kierowników grantów zmiany stanu prawnego i jej konsekwencji.

Wprowadzenie wskazanych przepisów oznacza, że doktorant szkoły doktorskiej, który zostanie zatrudniony w grancie na umowę o pracę (po 21 września) i osiągnie wynagrodzenie w wysokości
– co najmniej 4 001.55 zł brutto miesięcznie (przed oceną śródokresową)
– lub co najmniej 6164,55 zł brutto (po ocenie śródokresowej),
nie będzie mógł otrzymywać stypendium w szkole doktorskiej.

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której doktorant lub doktorantka powinni zostać pozbawieni stypendium, prosimy o szybki kontakt z właściwą szkołą doktorską.


Zmiana przepisów wzbudza wiele wątpliwości, w związku z czym zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy przepis dotyczy także pracy w projekcie badawczym, realizowanym przez inną uczelnię / instytucję niż Uniwersytet Warszawski?
Nie, zakaz pobierania stypendium dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy grant jest realizowany w tym samym podmiocie, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której kształci się doktorant.

Czy wynagrodzenie 4 001.55 zł i 6164,55 zł obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze?
Przyjmujemy, że „wynagrodzenie”, o którym mowa w przepisie, oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, wynikającego z umowy o pracę, np. dodatki, stażowe, wynagrodzenia uzupełniające.

Czy umowa zlecenie lub dzieło finansowana ze środków projektu badawczego także zaliczenia się do wynagrodzenia, o którym mowa w przepisie?
Umowy cywilno-prawne nie są wliczane.

Czy do limitu wynagrodzenia należy zaliczyć także stypendium wypłacane z grantu NCN?
Nie.

Czy przepis ten dotyczy wyłącznie zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego?
Tak. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa pod uwagę należy brać wyłącznie zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego.

Czy do wynagrodzenia zalicza się także część wynagrodzenia, finansowana przez wydział, a nie ze środków projektu badawczego?
Do wynagrodzenia należy wliczyć wszystkie składniki, które wynikają z pracy w projekcie badawczym.

Co stanie się, jeśli doktorant nie zgłosi, że stracił prawo do stypendium?
Staramy się na bieżąco weryfikować, kto podpisał umowę o pracę, choć dzieje się to z pewnym opóźnieniem. W przypadku pobrania przez doktoranta nienależnego stypendium, zostanie on wezwany do jego zwrócenia.