Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenia:

Informacja ogólne

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego proponuje kandydatom atrakcyjny program oraz wsparcie na wszystkich etapach pracy badawczej, mającej zaowocować uzyskaniem stopnia doktora. Szkoła oferuje również interdyscyplinarną sieć współpracy, stwarzając doktorantom warunki do wszechstronnego rozwoju naukowego. (więcej informacji)

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych pozwoli doktorantom na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu wybranej dyscypliny. W pierwszych semestrach doktoranci zostaną wyposażeni m.in. w umiejętności z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, a także uzyskają wsparcie w pisaniu aplikacji o granty. Ponadto, będą mogli uczestniczyć w wykładach wybitnych specjalistów, w tym gości z zagranicy (seminarium „Szkoła mistrzów”). (więcej informacji)

Dyscypliny w ramach których można podjąć kształcenie:

 • archeologia – limit 7 miejsc
 • filozofia – limit 11 miejsc
 • historia – limit 16 miejsc
 • językoznawstwo – limit 23 miejsca
 • literaturoznawstwo – limit 25 miejsc
 • nauki o kulturze i religii – limit 12 miejsc
 • nauki o sztuce – limit 6 miejsc

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nh@uw.edu.pl

Koordynator Rekrutacji i Skład Zespołów Kwalifikacyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych powołał członków zespołów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły.

Skład Zespołów

Koordynatorem Rekrutacji do SDNH w roku akademickim 2020/2021 jest mgr Przemysław Iżycki

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.

postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 14 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: 16 lipca 2020 r.,
 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): 17 lipca 2020 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 27 lipca – 5 sierpnia 2020 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: 10 sierpnia 2020 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 10 sierpnia – 18 września 2020 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Więcej informacji: Zarządzenie Rektora

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18 września 2020 wzór oświadczenia
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy niż 6 000 znaków ze spacjami, oraz streszczenie projektu badawczego o długości do 1 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię, której nie wlicza się do limitu znaków;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze – artykułów kandydata lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole na poziomie co najmniej B2, a ponadto skan dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; [wzór oświadczenia]
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);
 • II etap – 40 punktów.

Kryteria i sposób oceny

 • Wstępny opis projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

– cel badań (0-10 pkt);
– nowatorstwo, oryginalność projektu badawczego (0-10 pkt);
– metodologię właściwą dla realizacji celu, spójność argumentacji, przejrzystość wywodu (0-10 pkt);
– opis aktualnego stan badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań (0-10 pkt).

 • Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

– publikacje, w tym artykuły naukowe, rozdziały w monografiach wieloautorskich, monografie autorskie, publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych (0-8 pkt);
– wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z przyjętym referatem (0-8 pkt);
– pozostałe elementy oceny doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata, w tym nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, doświadczenie zawodowe, doświadczenie dydaktyczne, działalność w studenckim ruchu naukowym, szkolenia, popularyzacja nauki itp. (0-4 pkt).

 • Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

– kompetencje kandydata istotne z perspektywy prowadzonych badań (0-20 pkt);
– uzasadnienie trafności wyboru dyscypliny oraz metodologii dla zaproponowanych problemów badawczych (0-10 pkt);
– zarys planu badawczego (0-10 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK.

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Przydatne strony: