Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja 2021/2022

UWAGA! Wpis jest aktualizowany.

Ogłoszenia:
Senat UW podjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich. Dokument określa określa zasady rekrutacji do szkół doktorskich w latach akademickich 2021/2022–2023/2024. [LINK]

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko kandydata promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się tej funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora. Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.
Edytowalny wzór oświadczenia promotora – wzór oświadczenia [LINK]

Informacje ogólne

Nadrzędnym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSP) jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin (astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) wchodzących w skład Szkoły, pod kierunkiem promotora z UW wybranego przez doktoranta (więcej informacji).
Kształcenie w SDNSP obejmuje zajęcia w formie wykładów o charakterze specjalistycznym i monograficznym, kursów oraz praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów, seminariów i dwudniowych sympozjów naukowych. Część zajęć ma charakter interdyscyplinarny. Są organizowane i realizowane centralnie przez SDNSP i uczestniczą w nich w tym samym czasie doktoranci ze wszystkich dyscyplin szkoły.
Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą liczyć na dofinansowanie uczestnictwa w prestiżowych międzynarodowych konferencjach i warsztatach, czy też w szkołach letnich. Zajęcia odbywają się na kampusie Ochota, wyposażonym w nowoczesne laboratoria odpowiadające na potrzeby i wyzwania XXI wieku.
Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 4 lata (więcej informacji).
Po zakończeniu kształcenia w SDNSP, osoby ze stopniem doktora posiadają wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców i są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach, instytutach krajowych oraz zagranicznych.

Dyscypliny w ramach których można podjąć kształcenie:

 • astronomia – limit 5 miejsc
 • matematyka i informatyka – limit 22 miejsc
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc
 • nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Żwirki i Wigury 93, p. 3061, 02-089 Warszawa

e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl

więcej informacji: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip/kontakt/

 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego – postępowanie jednoetapowe

wkrótce

Wymagane dokumenty
Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną w systemie IRK [LINK – system będzie otwarty w późniejszym terminie]  wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego  – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia określonego w harmonogramie (harmonogram zostanie ogłoszony prawdopodobnie w marcu);
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem; opis nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia, margines górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm; istnieje możliwość wgrania pliku
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (W przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko)
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego umożliwiającym kształcenie w szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem;
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały (LINK) oraz treścią art. 40 i art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dane kontaktowe dwóch osób, które prześlą listy rekomendacyjne dla kandydata bezpośrednio na adres:

– sd.nsp.astro@uw.edu.pl dla dyscypliny astronomia,
– sd.nsp.biol@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki biologiczne,
– sd.nsp.chem@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki chemiczne,
– sd.nsp.fiz@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki fizyczne,
– sd.nsp.mat@uw.edu.pl dla dyscyplin matematyka i informatyka,
– sd.nsp.nzs@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku;

brak wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły; listy te mogą być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata;

 • skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
 • streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach zawarte są w Uchwale w sprawie zasad rekrutacji (LINK).

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Kryteria i sposób oceny

 • Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 5)

Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:

– możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
– wagę naukową projektu;
– przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny.

 • Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

– publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
– potwierdzony udział w konkursach studenckich;
– potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
– wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
– udokumentowane staże badawcze;
– osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła).

 • Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie pisemnej (nauki chemiczne, nauki fizyczne, matematyka i informatyka) albo ustnej (astronomia, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku).

W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą), na pisemną prośbę kandydata skierowaną do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego powołanego dla danej dyscypliny, egzamin pisemny może być zastąpiony egzaminem ustnym przeprowadzonym na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.

 • Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata.
Rozmowa może zawierać następujące elementy:

– rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
– pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
– pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
– pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do szkoły

 

Promotorzy
Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie (https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/search), zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.

Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia
Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł brutto przed oceną śródokresową i 3653,70 zł brutto po ocenie śródokresowej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć czterech lat. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.
Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).
Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Przydatne strony:
www.irk.uw.edu.pl
Uchwała Senatu UW w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego