Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja 2020/2021

Lista przyjętych 2020/2021

Listy rankingowe 2020/2021


Rekrutacja pozalimitowa_2
Rekrutacja pozalimitowa_1
Dla kierowników projektów badawczych

 

Ogłoszenia:

Informacja ogólne

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obejmuje zajęcia w formie specjalistycznych wykładów monograficznych , kursów i praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów, specjalistycznych seminariów badawczych, zajęć indywidualnych z promotorem i dwudniowych konferencji naukowych. Część zajęć ma charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia w SDNSP jest w dużym stopniu zindywidualizowany. Wybór poszczególnych zajęć specjalistycznych jest ustalany przez doktoranta wspólnie z promotorem. W trakcie kształcenia w SDNSP przewiduje się dofinansowanie uczestnictwa doktorantów w prestiżowych międzynarodowych konferencjach i warsztatach, czy też w szkołach letnich. Zajęcia odbywają się na kampusie Ochota wyposażonym w nowoczesne laboratoria odpowiadające na potrzeby i wyzwania XXI wieku. (więcej informacji)

W SDNSP część zajęć ma charakter interdyscyplinarny. Są organizowane i realizowane centralnie przez SDNSP i uczestniczą w nich w tym samym czasie doktoranci ze wszystkich dyscyplin szkoły.

Część zajęć ma charakter specjalistyczny. Są organizowane i realizowane w ramach danej dyscypliny i służą podnoszeniu kompetencji doktorantki/doktoranta w obszarze jakiego dotyczy realizowany przez nią/niego projekt doktorski. (więcej informacji)

Dyscypliny w ramach których można podjąć kształcenie:

 • astronomia – limit 5 miejsc
 • matematyka i informatyka – limit 22 miejsc
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc
 • nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Żwirki i Wigury 93, p. 3061, 02-089 Warszawa

e-mail do koordynatora rekrutacji: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl

e-mail do sekretariatu szkoły: szkola.nsip@uw.edu.pl

Koordynator Rekrutacji i Skład Zespołów Kwalifikacyjnych

W dniu 5 maja 2020 r. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych powołał członków zespołów kwalifikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły.

Skład Zespołów

Koordynatorem Rekrutacji do SDNSP w roku akademickim 2020/2021 jest mgr Damian Połomski

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły: 5 maja – 28 czerwca 2020 r. [instrukcja]

postępowanie rekrutacyjne:

 • postępowania kwalifikacyjne przy czym harmonogram rozmów publikowany jest na 7 dni przed ich przeprowadzeniem: 1 – 14 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 17 lipca 2020 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 17 lipca – 18 września 2020 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Więcej informacji: Zarządzenie Rektora

 

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18 września 2020 wzór oświadczenia
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego w języku angielskim nie dłuższy niż 6000 znaków ze spacjami, opis zawiera bibliografię, która nie wlicza się do limitu znaków; istnieje możliwość wgrania pliku
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole – deklaracja;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; (wzór oświadczenia)
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dane kontaktowe dwóch osób, które prześlą listy rekomendacyjne dla kandydata bezpośrednio na adres:

– sd.nsp.astro@uw.edu.pl dla dyscypliny astronomia,
– sd.nsp.biol@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki biologiczne,
– sd.nsp.chem@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki chemiczne,
– sd.nsp.fiz@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki fizyczne,
– sd.nsp.mat@uw.edu.pl dla dyscyplin matematyka i informatyka,
– sd.nsp.nzs@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku;

brak wpłynięcie listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły; listy te mogą być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata;

 • skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
 • streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

 

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Postępowanie jednoetapowe.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów.

Kryteria i sposób oceny

 • Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 5)

Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:

– możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
– wagę naukową projektu;
– przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny.

 • Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

– publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
– potwierdzony udział w konkursach studenckich;
– potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
– wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
– udokumentowane staże badawcze;
– osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła).

 • Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie pisemnej (nauki chemiczne, nauki fizyczne, matematyka i informatyka) albo ustnej (astronomia, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku).

W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą), na pisemną prośbę kandydata skierowaną do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego powołanego dla danej dyscypliny, egzamin pisemny może być zastąpiony egzaminem ustnym przeprowadzonym na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.

 • Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata.
Rozmowa może zawierać następujące elementy:

– rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
– pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
– pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
– pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

 

 

Przydatne strony: