Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Promotorzy – I rok (2023)

Zgodnie z Regulaminem (§ 16 ust. 1), doktoranci i doktorantki I roku są zobowiązani do złożenia wniosku o wyznaczenie promotora/ki z dołączonym oświadczeniem osoby deklarującej gotowość do podjęcia się opieki promotorskiej [PLIK1].

Jednocześnie mogą się Państwo ubiegać o powołanie dodatkowego/ej promotora/ki [PLIK2] lub promotora/ki pomocniczego/ej [PLIK3]. Jeżeli dotyczy Państwa ta sytuacja, należy złożyć odrębny wniosek (zawierający również uzasadnienie), który powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Państwa przyszłego promotora/kę (wszystko uwzględnione w przygotowanych wzorach dokumentów, do których odsyłają powyższe linki).

Na podstawie złożonych wniosków, Rada SDNH, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta/kę wyznacza promotora/kę lub promotorów/ki.

Uwaga! Zmiany w składzie promotorów można dokonać w dowolnym momencie, w trakcie dalszego kształcenia w Szkole. Prosimy o zapoznanie się z zasadami opisanymi w Regulaminie Szkoły [LINK].

Podpisane i kompletne wnioski należy przesłać na adres phd.nh@uw.edu.pl do 31 października 2023 r.

Promotor może przesłać swoje oświadczenie o gotowości podjęcia opieki nad doktorantem bezpośrednio na adres phd.nh@uw.edu.pl.

UWAGA! Jeżeli wnioskują Państwo o wyznaczenie osoby spoza UW (dotyczy promotorów pomocniczych i dodatkowych)– obowiązkowe jest dołączenie wypełnionej ankiety osobowej. Dane te są niezbędne w celu wpisania danej osoby do systemu POLon. Ankieta osobowa: [LINK].


Poniżej przypominamy także ogólne zasady dotyczące promotorów:

Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, która spełnia warunki opisane w § 17 ust. 1 Regulaminu SDNH.

Promotorem nie może zostać osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla więcej niż pięciu doktorantów lub osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora. Dlatego w takiej sytuacji kandydat na promotora/kę musi złożyć wniosek zawierający uzasadnienie adresowany do Dyrektor SDNH. Dyrektor, po uzgodnieniu z Radą, w wyjątkowych przypadkach może zwiększyć ten limit.

Funkcję promotora pomocniczego może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.