Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Lista rankingowa – Nauki o Ziemi i Środowisku

Koordynator Rekrutacji ogłasza listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 w ramach dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku.

Lista rankingowa (data publikacji: 21.09.2023 r.)
Lista rankingowa (data publikacji: 28.08.2023 r.)
Lista rankingowa (data publikacji: 18.07.2023 r.)

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydaci rekomendowani do przyjęcia do Szkoły są zobowiązani złożyć do 21 września 2023 r. następujące dokumenty:
–  oryginał dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole lub jego urzędowy odpis (np. dyplom ukończenia studiów II stopnia, zaświadczenie o obronie). W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe. W przypadku dyplomów zagranicznych, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia legalizacji dyplomu lub apostille (jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu). Więcej informacji znajduje się na stronie:  [LINK]
Legalizacja dyplomu jest obowiązkowa w celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej, które jest niezbędne do ubiegania się o wizę.
– wydrukowane z konta w IRK (dokumenty można pobrać w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” – „Dokumenty i dalsze kroki”)
a) oświadczenie o podjęciu kształcenia w Szkole;
b) podanie o przyjęcie do Szkoły;
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kształcenia.

Dokumenty należy składać:
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa (parter, pokój 0.05)

Godziny przyjęć: Celem umówienia wizyty w sekretariacie związanej ze składaniem dokumentów prosimy o umówienie się na konkretny termin (z dostępnych poniżej) i godzinę korzystając z kalendarza rezerwacji [LINK]

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  szkola.nsip@uw.edu.pl


USOS
Po uzyskaniu przez Państwa w IRK statusu „przyjęty”, administracja szkół doktorskich wprowadza Państwa dane do systemu USOS. Logowanie dla osób, które po raz pierwszy kształcą się na UW, odbywa się przy użyciu danych z systemu IRK. W przypadku problemów z logowaniem (konieczność zmiany hasła) prosimy o kontakt z Sekretariatem.
USOSweb: LINK.


Mail w domenie UW
Prosimy o jak najszybsze założenie konta pocztowego w domenie uw.edu.pl. Bez niego nie będą Państwo otrzymywali dalszej korespondencji. Informacja dot. zakładania konta dostępna jest tutaj: LINK. Osoby, które już mają adres w domenie @student.uw.edu.pl nie muszą zakładać nowego konta, jeśli jednak chcą posiadać adres w domenie @uw.edu.pl – powinny wejść na stronę [LINK]. Prosimy o przesłanie informacji o adresie mailowym w domenie UW na adres: szkola.nsip@uw.edu.pl

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 279 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego:
Każdy pracownik, doktorant i student Uniwersytetu jest zobowiązany do posiadania i bieżącego korzystania z elektronicznej poczty uniwersyteckiej, w tym odbierania wiadomości. W sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu, w których konieczne jest użycie poczty elektronicznej, użytkownicy są zobowiązani do korzystania wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencję pracownika, studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłaną z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie informujemy, że adresem mailowym przeznaczonym dla Państwa do kontaktu z władzami i pracownikami Sekretariatu Szkoły jest szkola.nsip@uw.edu.pl.


Stypendium
Każdy doktorant (nieposiadający stopnia doktora) kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości* nie mniejszej niż:
– 2667,70 zł brutto (ok. 2367 zł netto)  przez pierwsze dwa lata (przed oceną śródokresową);
– 4109,70 zł brutto (ok. 3646 zł netto) w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej).
Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).
Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 800,31 zł.
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie może przekroczyć 4 lat.
*Podane kwoty dotyczą doktorantów przyjętych w ramach rekrutacji limitowej.

Stypendium jest wypłacane ok. 17 dnia każdego miesiąca. Wypłata stypendium doktoranckiego następuje po złożeniu przez doktoranta oświadczenia o nieposiadaniu stopnia doktora wraz ze wskazaniem indywidualnego rachunku bankowego w PLN, na który będzie przekazywane stypendium doktoranckie. W czasie wizyty w sekretariacie są Państwo proszeni o jego podpisanie.


Ubezpieczenie zdrowotne doktorantek i doktorantów UW – obywateli RP
W jaki sposób doktorant/ka może być zgłoszony/a do ubezpieczenia?

  • Przez pracodawcę – gdy doktorant/ka pozostaje zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, wówczas pracodawca zgłasza taką osobę do ubezpieczenia i opłaca za nią składkę zdrowotną.
  • Przez doktoranta/kę – w przypadku, gdy doktorant/ka prowadzi działalność gospodarczą – taka osoba sama odpowiada za swoje ubezpieczenie zdrowotne.
  • Przez rodzica – do ukończenia 26 roku życia obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach (o ile doktrant/ka nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie posiada umowy o pracę). Pracujący rodzic zgłasza doktranta/tkę do swojego ubezpieczenia.
  • Przez małżonkę/a – w przypadku, gdy doktorant/ka pozostaje w związku małżeńskim z pracującą osobą ubezpieczoną, wówczas osoba ta zgłasza doktoranta/kę do ubezpieczenia.

Kto może się ubiegać?
Zgłoszenie do ubezpieczenie przez uczelnię jest możliwe (wyłącznie na wniosek doktoranta/tki, nigdy z urzędu), gdy:

  • doktorant/ka nie ukończył/a 26 roku życia, ale nie ma możliwości by został zgłoszony przez rodzica;
  • doktorant/ka ukończył/a 26 rok życia i nie pracuje na podstawie umowy zlecenia lub umową o pracę, nie prowadzi działalności gospodarczej;

Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-phd-szkola-rp/


Akademiki
Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z sześciu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy – 3 na Ochocie, po jednym w Śródmieściu, Mokotowie i Pradze Południe.
Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/akademik-phd/