Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Koniec kształcenia Q&A

(wpis aktualizowany)

Do kiedy muszę złożyć rozprawę doktorską?
Rozprawę doktorską należy złożyć do dnia określonego w Indywidualnym Planie Badawczym. Jeśli nie pamiętasz, jaką datę wpisałeś/aś, skontaktuj się z sekretariatem szkoły. Jeśli datą w IPB jest „koniec IV roku” albo „koniec VIII semestru”, to najprawdopodobniej (z wyjątkiem osób, które miały zawieszenia, rozpoczęły kształcenie od semestru letniego, itd.) datą złożenia rozprawy jest 30 września 2023 roku.
UWAGA! W tym roku 30 września wypada w sobotę, a Biuro Rad Naukowych UW pracuje od poniedziałku do piątku. W związku z tym, za zgodą Rektora UW, możliwe będzie złożenie rozpraw 2 października. 

Gdzie należy złożyć rozprawę doktorską?
Rozprawę doktorską należy złożyć w Biurze Rad Naukowych UW.
BUW, ul. Dobra 56/66, II piętro:
-Pokój 2.72 – nauki humanistyczne
-Pokój 2.69 – nauki społeczne
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biura Rad Naukowych – [LINK].

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z rozprawą doktorską?
Lista wymaganych dokumentów i załączników dostępna jest na stronie Biura Rad Naukowych: [LINK]
Ze swojej strony jednak prosimy o wcześniejsze zadbanie o posiadanie certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co
najmniej B2. W przypadku wątpliwości co do posiadanego certyfikatu skontaktuj się z Biurem Rad Naukowych.

Jakie są konsekwencje niezłożenia rozprawy w terminie?
Niezłożenie rozprawy w terminie określonym w IPB skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.

Czy mogę złożyć rozprawę doktorską po terminie określonym IPB?
Tak, ale wówczas będziesz traktowany jako osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym. Tryb eksternistyczny jest odpłatny (21 630 zł).

Co mam zrobić, jeśli nie zdążę skończyć doktoratu do terminu określonego w IPB?
Regulamin Szkoły Doktorskiej przewiduje możliwość ubiegania się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej o rok, a następnie o kolejny rok.

Kiedy, gdzie i do kogo należy złożyć to podanie?
Nie ma określonego terminu, ale jeśli podejrzewasz, że możesz mieć problem z dotrzymaniem terminu w IPB, warto nie zwlekać ze złożeniem podania. Podanie należy skierować do dyrektora szkoły doktorskiej. Musi zawierać ono opinię promotora.

Czy w czasie przedłużenia mam prawa doktoranta?
Tak, w tym okresie przysługują wszystkie prawa doktoranta, z wyjątkiem prawa do stypendium.

Legalizacja pobytu w Polsce
Doktorantom i doktorantkom niebędącym obywatelami polskimi uprzejmie przypominamy o konieczności legalizacji pobytu i posiadaniu właściwego ubezpieczenia zdrowotnego po złożeniu
rozprawy, jeśli planują dalszy pobyt w Polsce. W razie wątpliwości zgłoś się do właściwej instytucji lub Welcome Point.