Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Astronomia – rekrutacja 2022/2023

Astronomia – limit 5 miejsc

Wniosek o przyjęcie do Szkoły składa się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
Instrukcja rejestracji w systemie IRK – instrukcja
Po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, zapisaniu stron oraz uiszczeniu opłaty nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków. Zgłoszenie jest zapisywane i nie wymaga wysyłki.

Harmonogram rekrutacji

II tura (limit miejsc: 2 oraz miejsca niewykorzystane w I turze)
a) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 1 kwietnia – 19 maja 2022 r.;
b) przesłanie listów rekomendacyjnych: do 4 czerwca 2022 r.;
c) postępowanie rekrutacyjne:
– publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: do 3 czerwca 2022 r.;
– postępowanie kwalifikacyjne: 6 czerwca – 24 czerwca 2022 r.;
Harmonogram postępowań kwalifikacyjnych [LINK] (data publikacji: 02.06.2022)
w trybie zdalnym
– ogłoszenie listy rankingowej: do 30 czerwca 2022 r.;
Lista rankingowa [LINK]
– przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 4 lipca – 23 września 2022 r.;
– ogłoszenie listy osób przyjętych: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia –  październik 2022.

I tura (limit miejsc: 3)
a) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 1 lutego – 18 marca 2022 r.;
b) przesłanie listów rekomendacyjnych: do 9 kwietnia 2022 r.;
c) postępowanie rekrutacyjne:
– publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: do 5 kwietnia 2022 r.;
–  postępowanie kwalifikacyjne: 12 kwietnia – 23 kwietnia 2022 r.;
Harmonogram postępowań kwalifikacyjnych [LINK]
ustny egzamin oraz rozmowy kwalifikacyjne: 14 kwietnia 2022 r., sala wykładowa (parter), Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
– ogłoszenie listy rankingowej: do 29 kwietnia 2022 r.;
Lista rankingowa [LINK]
– przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 5 maja – 23 września 2022 r.;
– ogłoszenie listy osób przyjętych: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia –  październik 2022.

Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 142), jeżeli harmonogram przewiduje więcej niż jedną turę rekrutacji w danym roku akademickim, kandydat może wziąć udział tylko w jednej z nich. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do Szkoły w więcej niż jednej turze rekrutacji w danym roku akademickim, Dyrektor pozostawia ten wniosek bez rozpoznania.

Opłata rekrutacyjna
200 zł


Stypendium
Każdy doktorant (nieposiadający stopnia doktora) kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie astronomia otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości nie mniejszej niż:
4000 zł brutto przez pierwsze dwa lata (przed oceną śródokresową);
4500 zł brutto w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej).
Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,50 zł.
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie może przekroczyć 4 lat.
Szczegółowe informacje o trybie wypłaty stypendiów znajdują się w Regulaminie Szkoły oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zachęcamy do zapoznania się z:

  • propozycjami tematów badawczych [LINK];
  • przewodnikiem rekrutacyjnym, który zawiera m.in. zakres egzaminu kwalifikacyjnego [LINK].

Wymagane dokumenty
Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną w systemie IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:
– podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie. Poprzez złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej rozumie się złożenie za pośrednictwem IRK uzupełnionego i opłaconego wniosku rekrutacyjnego. Złożenie wniosku za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wybranej przez kandydata;
– skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 23 września 2022 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;
– opis wstępnej propozycji projektu badawczego (wraz z tytułem) w języku angielskim; Opis nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia, margines górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm. Bibliografia wlicza się do limitu stron.
– życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach i wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, średniej ocen ze studiów, karierze zawodowej, znajomości języków obcych;
– skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
– dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego umożliwiającym kształcenie w szkole;
– skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 142), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
– fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
– oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna;
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 142) oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
– dane kontaktowe dwóch osób, które prześlą listy rekomendacyjne dla kandydata bezpośrednio na adres:
+ sd.nsp.astro@uw.edu.pl dla dyscypliny astronomia,
Dopilnowanie, żeby osoba rekomendująca przesłała list leży po stronie kandydata. Brak wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły, listy te mogą być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata.
– skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
– streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Wszystkie wymagane dokumenty (oprócz zdjęcia) należy dołączyć w postaci plików PDF.

Wzory dokumentów
1) Edytowalny wzór oświadczenia planowanego promotora
2) Wzór oświadczenia o dostarczeniu dyplomu
3) Wzór oświadczenia o znajomości języka angielskiego 

Promotor
Pierwszą czynnością w procesie aplikowania do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych powinno  być  znalezienie potencjalnego promotora  i  uzyskanie  jego  zgody,  gdyż  jest  ona niezbędnym  elementem  zgłoszenia. Lista nauczycieli akademickich, którzy chcieliby się podjąć tego zadania znajduje się pod adresem [LINK].
Zgodnie z Regulaminem Szkoły potencjalnym promotorem może być jedynie osoba:
– posiadająca stopień  doktora habilitowanego lub tytuł profesora, będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego lub instytucji  współprowadzącej  Szkołę  (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk),
– posiadająca status emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
Promotorem może być osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla nie więcej niż 5 doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej lub osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora  (np.  uczestników  studiów  doktoranckich,  którzy  mają  otwarty  przewód  doktorski). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć limit, o którym mowa powyżej.

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania
Postępowanie jednoetapowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100 punktów.

Kryteria i sposób oceny
Wstępna propozycja projektu badawczego
(maksymalna liczba punktów – 5)
Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:
1) możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
2) wagę naukową projektu;
3) przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny.

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:
1) publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
2) potwierdzony udział w konkursach studenckich;
3) potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
4) wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
5) udokumentowane staże badawcze;
6) osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła).

Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)
Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie ustnej.

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)
Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata. Rozmowa może zawierać następujące elementy:
1) rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
2) pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
3) pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
4) pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej w obrębie limitu miejsc i uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.


Dalsze kroki…..
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, po postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydaci rekomendowani do przyjęcia do Szkoły są zobowiązani złożyć do 23 września 2022 r. następujące dokumenty:
–  oryginał dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole lub jego urzędowy odpis (np. dyplom ukończenia studiów II stopnia, zaświadczenie o obronie). W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe. W przypadku dyplomów zagranicznych, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia legalizacji dyplomu lub apostille (jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu). Więcej informacji znajduje się na stronie:  [LINK]
– wydrukowane z konta w IRK (dokumenty można pobrać w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” – „Dokumenty i dalsze kroki”)
a) oświadczenie o podjęciu kształcenia w Szkole;
b) podanie o przyjęcie do Szkoły;
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kształcenia.
Dokumenty należy składać:
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa (parter, pokój 0.05)


Akty prawne dotyczące rekrutacji
Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (t.j. Monitor UW z 2021, poz. 142);
– Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023 (Monitor UW z 2022, poz. 26);
– Postanowienie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022, poz. 27);

Zespół kwalifikacyjny dla dyscypliny astronomia:
1) dr hab. Marcin Kiraga – przewodniczący
2) prof. dr hab. Michał Jaroszyński – wiceprzewodniczący
3) prof. dr hab. Michał Krzysztof Szymański
4) dr hab. Piotr Kwiatkowski
5) dr Jan Skowron
6) dr Radosław Poleski
mgr Paweł Szewczyk – przedstawiciel doktorantów (obserwator)

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych powołał członków zespołu kwalifikacyjnego w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły.
Zespół kwalifikacyjny dla dyscypliny astronomia:
1) dr hab. Marcin Kiraga – przewodniczący
2) dr hab. Michał Jaroszyński – wiceprzewodniczący
3) dr Milena Ratajczak
4) dr Mariusz Gromadzki
5) dr Jan Skowron
6) dr hab. Piotr Kwiatkowski
dr Radosław Poleski – sekretarz


Kontakt
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (pokój 00.05, 00.06)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
koordynator rekrutacji: Damian Połomski