Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Rekrutacja 2021

Informacje ogólne

W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych [LINK] program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program [LINK] obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie, w tym dydaktykę szkoły wyższej, zajęcia odnoszące się do szeroko rozumianego warsztatu naukowca w dziedzinie nauk społecznych, czy przedmioty poświęcone zagadnieniom metodologicznym. Wybierając realizowane kursy, doktorant nie jest przywiązany wyłącznie do swojej dyscypliny naukowej. Jeśli uzna to za korzystne, może wybierać kursy prowadzone przez wykładowców reprezentujących inne, pokrewne dyscypliny z zakresu nauk społecznych.

Ważną część programu stanowi Seminarium Szkoły dające możliwość poznania badań prowadzonych na UW wykraczających poza ramy jednej dyscypliny, gdzie część spotkań jest poświęcona prezentacjom wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, z Polski i zagranicy. Program zakłada także realizację seminariów dyscypliny organizowanych oddzielnie dla doktorantów każdej z dyscyplin naukowych, pozwalających na dyskusję nad wybranymi, najważniejszymi dla danej dyscypliny badaniami i tekstami naukowymi, a także zajęcia specjalizacyjne. Okazją do prezentacji projektów badawczych oraz dyskusji z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi będą przewidziane w programie konferencje interdyscyplinarne. Częścią programu są również praktyki dydaktyczne, które doktoranci mogą realizować w wymiarze 30-180 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia. Program przewiduje również zajęcia z pozyskiwania grantów oraz zajęcia indywidualne z promotorem. [więcej informacji – LINK]

Dyscypliny w ramach których można podjąć kształcenie:
ekonomia i finanse – limit 13 miejsc
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc
nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsca
nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc
nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc
nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc
nauki prawne – limit 25 miejsc
nauki socjologiczne – limit 11 miejsc
pedagogika – limit 5 miejsc
psychologia – limit 9 miejsc

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (ul. Dobra 56/66, lokal 0.108, 01-312 Warszawa)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.ns@uw.edu.pl
[więcej informacji]

Koordynator rekrutacji – Weronika Bednarska

 

Telefoniczne dyżury koordynatora będą odbywały się od września w każdy wtorek i środę w godzinach 10:00 – 14:00

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Nauk Społecznych: 5 maja – 28 czerwca 2021 r.;

postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 12 – 18 lipca 2021 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 21 lipca 2021 r.,
 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): do 21 lipca 2021 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 29 lipca – 4 sierpnia 2021 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 11 sierpnia 2021 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 16 sierpnia – 21 września 2021 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 23 września 2021 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Więcej informacji – Zarządzenie Rektora [LINK]

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną w systemie IRK [LINK] wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia określonego w harmonogramie – wzór oświadczenia; [LINK]
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię, której nie wlicza się do limitu znaków; W przypadku kiedy wniosek zawiera ważne dla oceny projektu elementy graficzne projekt może być dołączony w formie pliku PDF. Objętość załącznika nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia,
  margines górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm.
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze –artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; wzór oświadczenia [LINK]
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały [LINK] oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach zawarte są w Uchwale w sprawie zasad rekrutacji [LINK].

W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat
załącza jego tłumaczenie przysięgłe. Ponadto kandydat ma obowiązek złożenia tłumaczenia tytułów osiągnięć naukowych. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Rekrutacji, przewodniczący lub sekretarz zespołu kwalifikacyjnego może zwrócić się do kandydata o przedłożenie w określonym terminie tłumaczenia innych zawartych we wniosku dokumentów lub materiałów.

Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może uzależnić wpisanie kandydata na listę doktorantów od przedłożenia w wyznaczonym, adekwatnym terminie tłumaczenia określonego dokumentu, w tym tłumaczenia przysięgłego, lub legalizacji dokumentu (apostille). Warunek może zostać zastrzeżony także w decyzji administracyjnej.

Zespoły Kwalifikacyjne

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);
 • II etap – 40 punktów (liczba punktów wymagana do wpisu na listę rekomendowanych do przyjęcia – 20 punktów)

Kryteria i sposób oceny

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 40)
Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

 • zdefiniowanie problemu badawczego np. celu, pytań badawczych, hipotez (0-10 pkt);
 • adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt);
 • osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt);
 • oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt).

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 • aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt);
 • udział w projektach badawczych (0-5 pkt);
 • publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt);
 • działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 pkt);
 • staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie przez kandydata swojego procentowego udziału w osiągnięciu.

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)
Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 • kompetencje kandydata zaprezentowane podczas rozmowy na temat projektu
  badawczego (0-20 pkt);
 • rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK.

Warunek przyjęcia do Szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu postępowania kwalifikacyjnego i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą [LINK], zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi [LINK] wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przed oceną śródokresową i 3653,70 zł po ocenie śródokresowej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć czterech lat. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.
Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).
Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Przydatne strony (linki):