Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenia:

 • Rekrutacja zakończona
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ogłasza listę przyjętych do Szkoły na rok akademicki 2020/2021 – link
 • Koordynator Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ogłasza listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych – link
 • Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych (II etapu) – link
 • Wyniki I etapu rekrutacji (9.07.2020) – link
 • Koordynator rekrutacji zaprasza kandydatów i kandydatki na spotkanie online, w czasie którego będzie można zadać nurtujące pytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej. Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet (meet.google.com/dxz-skcb-pac) w środę 24 czerwca o 16:00 (GMT+1). Uwaga – Pytania dotyczące weryfikacji konkretnych dokumentów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci i kandydatki mają równy dostęp do informacji zawartych na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 • Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej została zakończona. Trwa postępowanie rekrutacyjne.
 • Instrukcja rejestracji w IRK – instrukcja
 • Edytowalny wzór oświadczenia promotora – wzór oświadczenia
 • Wzór oświadczenia o dostarczeniu dyplomu – wzór oświadczenia
 • Skład Zespołów Kwalifikacyjnych w roku 2020/2021 – Skład Zespołów

Informacje ogólne

W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie, w tym dydaktykę szkoły wyższej, zajęcia odnoszące się do szeroko rozumianego warsztatu naukowca w dziedzinie nauk społecznych, czy przedmioty poświęcone zagadnieniom metodologicznym. Wybierając realizowane kursy, doktorant nie jest przywiązany wyłącznie do swojej dyscypliny naukowej. Jeśli uzna to za korzystne, może wybierać kursy prowadzone przez wykładowców reprezentujących inne, pokrewne dyscypliny z zakresu nauk społecznych. (więcej informacji)

Ważną część programu stanowi Seminarium Szkoły dające możliwość poznania badań prowadzonych na UW wykraczających poza ramy jednej dyscypliny, gdzie część spotkań jest poświęcona prezentacjom wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, z Polski i zagranicy. Program zakłada także realizację seminariów dyscypliny organizowanych oddzielnie dla doktorantów każdej z dyscyplin naukowych, pozwalających na dyskusję nad wybranymi, najważniejszymi dla danej dyscypliny badaniami i tekstami naukowymi, a także zajęcia specjalizacyjne. Okazją do prezentacji projektów badawczych oraz dyskusji z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi będą przewidziane w programie konferencje interdyscyplinarne. Częścią programu są również praktyki dydaktyczne, które doktoranci mogą realizować w wymiarze 30-180 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia. Program przewiduje również zajęcia z pozyskiwania grantów oraz zajęcia indywidualne z promotorem. (więcej informacji)

Dyscypliny w ramach których można podjąć kształcenie:

 • ekonomia i finanse – limit 13 miejsc
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc
 • nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc
 • nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc
 • nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc
 • nauki prawne – limit 25 miejsc
 • nauki socjologiczne – limit 11 miejsc
 • pedagogika – limit 5 miejsc
 • psychologia – limit 9 miejsc

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.ns@uw.edu.pl

Koordynator Rekrutacji i Skład Zespołów Kwalifikacyjnych

W dniu 14 maja 2020 r. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych utworzył zespoły kwalifikacyjne dla poszczególnych dyscyplin i powołał ich członków w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do Szkoły.

Skład Zespołów

Koordynatorem Rekrutacji do SDNS w roku akademickim 2020/2021 jest mgr Michał Goszczyński

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.;

postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 7 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: 9 lipca 2020 r.,
 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): 9 lipca 2020 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 17 – 24 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 28 lipca 2020 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 28 lipca – 18 września 2020 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Więcej informacji: Zarządzenie Rektora

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18 września 2020 wzór oświadczenia
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię, która nie wlicza się do limitu znaków;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze –artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; [wzór oświadczenia]
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);
 • II etap – 40 punktów.

Kryteria i sposób oceny

 • Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:
– zdefiniowanie problemu badawczego np. celu, pytań badawczych, hipotez (0-10 pkt);
– adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt);
– osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt);
– oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt).

 • Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

– aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt);
– udział w projektach badawczych (0-5 pkt);
– publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt);
– działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 pkt);
– staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).
W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie przez kandydata swojego procentowego udziału w osiągnięciu.

 • Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 • jakościową ocenę rozmowy na temat projektu badawczego (0-20 pkt);
 • rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK.

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Przydatne strony: