Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenia:

Informacja ogólne

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Polegają one na prowadzeniu innowacyjnych badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W ramach tej szkoły doktoranci przygotowują prace doktorskie zawierające elementy wykorzystania dorobku w co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej, lub projektu jednodziedzinowego, bez wskazania dyscypliny wiodącej. (więcej informacji)

W ramach MSD funkcjonuje też program kształcenia Quantitative Psychology and Economics, który został opracowany w ramach projektu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER ścieżka 3.5.

Studia trwają cztery lata i mają charakter zindywidualizowany. Oprócz niewielkiej liczby zajęć obligatoryjnych przewidzianych programem, doktorant w dużym stopniu i w porozumieniu z promotorami wybiera kursy zgodne z jego zainteresowaniami i które pomogą mu w redagowaniu rozprawy. Elastyczność ta pozwala na realizację własnych, oryginalnych i innowacyjnych projektów badawczych.

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Promotor główny powinien być wskazany w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór zaś drugiego (bądź promotora pomocniczego) następuje w czasie pierwszych trzech miesięcy odbywania studiów. (więcej informacji)

Program QPE, współtworzony przez trzy czołowe wydziały Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zajęcia z obszaru ekonomii, psychologii oraz data science. Jego celem jest przygotowania uczestników do prowadzenia analiz dużych zbiorów danych dotyczących wyborów i zachowań ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem nieracjonalności i ograniczeń poznawczych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach naukowych i w działach badawczych innowacyjnych korporacji.

Limit miejsc:

 • MSD – limit 20 miejsc
 • program QPE – limit 10 miejsc

Kontakt

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska (ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa)

e-mail dla kandydatów: rekrutacja.msd@uw.edu.pl

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.

postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 12 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: 13 lipca 2020 r.,
 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): 13 lipca 2020 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 21 – 25 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: 28 lipca 2020 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 28 lipca – 18 września 2020 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Więcej informacji: Zarządzenie Rektora

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie; 
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18 września 2020 wzór oświadczenia
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; do limitu nie wlicza się bibliografii; propozycja projektu badawczego określa dziedziny, które obejmuje projekt doktoratu ze wskazaniem dziedziny wiodącej; propozycja projektu badawczego może dotyczyć także projektu jednodziedzinowego, ale wielodyscyplinarnego, o ile ujęte w nim dyscypliny mają charakter równorzędny – w takim przypadku kandydat dołącza uzasadnienie składania wniosku do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku; 
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze –artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wraz z dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; [wzór oświadczenia]
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację; 
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora; 
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego; 
 • wyłącznie w przypadku programu QPE: praca licencjacka lub magisterska, lub dowolny inny tekst naukowy (preferowany jest tekst w języku angielskim);

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna zawiera prezentację mającą związek z projektem badawczym, która nie stanowi jednak powtórzenia tego, co zostało zapisane w projekcie. Jej celem jest przedstawienie zagadnienia badawczego, osadzenia go w szerszym kontekście itd., w połączeniu z oceną predyspozycji badawczych kandydata. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą) na pisemną prośbę kandydata skierowaną do Koordynatora Rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap – 40 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 20 punktów);
 • II etap – 60 punktów.

Kryteria i sposób oceny

 • Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 30)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

– zdefiniowanie problemu badawczego, w tym cel, pytania badawcze, hipotezy (0-10 pkt);
– nowatorstwo i oryginalność projektu badawczego (0-5 pkt);
– metodologia właściwa dla realizacji celu, wykorzystanie metodologii wykraczające poza dziedzinę wiodąca (0-10 pkt);
– stan badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań (0-5 pkt).

 • Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 10) 
 • Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 60)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

– przygotowaną przez kandydata prezentację zagadnienia naukowego mającego związek z projektem badawczym (0-30 pkt);
– dyskusję z kandydatem dotyczącą uzasadnienia trafności wyboru obszaru badawczego dla zaproponowanych problemów i metod badawczych, rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym (polskim i/lub angielskim) (0-30 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. 

W rekrutacji do programu QPE rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 20 punktów z I etapu i co najmniej 30 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Przydatne strony: