Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenia:

Informacja ogólne

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Polegają one na prowadzeniu innowacyjnych badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W ramach tej szkoły doktoranci przygotowują prace doktorskie zawierające elementy wykorzystania dorobku w co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej, lub projektu jednodziedzinowego, bez wskazania dyscypliny wiodącej. (więcej informacji)

W ramach MSD funkcjonuje też program kształcenia Quantitative Psychology and Economics, który został opracowany w ramach projektu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER ścieżka 3.5.

Studia trwają cztery lata i mają charakter zindywidualizowany. Oprócz niewielkiej liczby zajęć obligatoryjnych przewidzianych programem, doktorant w dużym stopniu i w porozumieniu z promotorami wybiera kursy zgodne z jego zainteresowaniami i które pomogą mu w redagowaniu rozprawy. Elastyczność ta pozwala na realizację własnych, oryginalnych i innowacyjnych projektów badawczych.

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Promotor główny powinien być wskazany w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór zaś drugiego (bądź promotora pomocniczego) następuje w czasie pierwszych trzech miesięcy odbywania studiów. (więcej informacji)

Program QPE, współtworzony przez trzy czołowe wydziały Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zajęcia z obszaru ekonomii, psychologii oraz data science. Jego celem jest przygotowania uczestników do prowadzenia analiz dużych zbiorów danych dotyczących wyborów i zachowań ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem nieracjonalności i ograniczeń poznawczych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach naukowych i w działach badawczych innowacyjnych korporacji.

Limit miejsc:

 • MSD – limit 20 miejsc
 • program QPE – limit 10 miejsc

Kontakt

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska (ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa)

e-mail dla kandydatów: rekrutacja.msd@uw.edu.pl

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.

postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 12 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: 13 lipca 2020 r.,
 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): 13 lipca 2020 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 21 – 25 lipca 2020 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: 28 lipca 2020 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 28 lipca – 18 września 2020 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Więcej informacji: Zarządzenie Rektora

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie; 
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18 września 2020 wzór oświadczenia
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; do limitu nie wlicza się bibliografii; propozycja projektu badawczego określa dziedziny, które obejmuje projekt doktoratu ze wskazaniem dziedziny wiodącej; propozycja projektu badawczego może dotyczyć także projektu jednodziedzinowego, ale wielodyscyplinarnego, o ile ujęte w nim dyscypliny mają charakter równorzędny – w takim przypadku kandydat dołącza uzasadnienie składania wniosku do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku; 
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze –artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wraz z dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem; [wzór oświadczenia]
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację; 
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora; 
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego; 
 • wyłącznie w przypadku programu QPE: praca licencjacka lub magisterska, lub dowolny inny tekst naukowy (preferowany jest tekst w języku angielskim);

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna zawiera prezentację mającą związek z projektem badawczym, która nie stanowi jednak powtórzenia tego, co zostało zapisane w projekcie. Jej celem jest przedstawienie zagadnienia badawczego, osadzenia go w szerszym kontekście itd., w połączeniu z oceną predyspozycji badawczych kandydata. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą) na pisemną prośbę kandydata skierowaną do Koordynatora Rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap – 40 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 20 punktów);
 • II etap – 60 punktów.

Kryteria i sposób oceny

 • Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 30)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

– zdefiniowanie problemu badawczego, w tym cel, pytania badawcze, hipotezy (0-10 pkt);
– nowatorstwo i oryginalność projektu badawczego (0-5 pkt);
– metodologia właściwa dla realizacji celu, wykorzystanie metodologii wykraczające poza dziedzinę wiodąca (0-10 pkt);
– stan badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań (0-5 pkt).

 • Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 10) 
 • Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 60)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

– przygotowaną przez kandydata prezentację zagadnienia naukowego mającego związek z projektem badawczym (0-30 pkt);
– dyskusję z kandydatem dotyczącą uzasadnienia trafności wyboru obszaru badawczego dla zaproponowanych problemów i metod badawczych, rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym (polskim i/lub angielskim) (0-30 pkt).

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. 

W rekrutacji do programu QPE rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 20 punktów z I etapu i co najmniej 30 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Przydatne strony:

W tej witrynie korzystamy z plików cookie, aby poprawić wygodę użytkownika.

Klikając dowolny link na tej stronie, wyrażasz zgodę na ustawianie plików cookie.

Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij