Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Pytania i odpowiedzi

/wpis aktualizowany/

Wymagane dokumenty

Obrona magisterium jest zaplanowana na wrzesień, natomiast rekrutacja jest w czerwcu i lipcu – czy taka osoba może kandydować?
– Tak. Należy wówczas zamiast dyplomu złożyć oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony do 18 września 2020 r.

Czy będąc laureatem „Diamentowego Grantu”, mogę kandydować do Szkoły Doktorskiej? Czy w przypadku dostania się będę otrzymywać zarówno stypendium doktoranckie, jak i z grantu?
– Dwa razy tak.

Czy projekt badawczy może być napisany w języku innym niż polski?
– Może być napisany w języku angielskim lub polskim.

Oświadczenie o znajomości języka angielskiego powinno być na poziomie B2. Czy dokumenty poświadczające znajomość języków obcych dotyczą różnych innych języków i czy muszą poświadczać znajomość na jakimś konkretnym poziomie?
– Uchwała rekrutacyjna precyzuje poziom j. angielskiego na B2, nie precyzuje wymaganego poziomu znajomości innych języków.

Jakie dokumenty potwierdzające znajomość języka są uwzględniane?
– Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu zakończonego egzaminem (np. suplement do dyplomu), certyfikaty, ukończenie studiów w języku obcym (zapis o tym powinien widnieć na dyplomie lub suplemencie), ukończenie studiów filologicznych/lingwistycznych.

Jakie materiały można uznać za potwierdzające znajomość języków obcych. Czy studia po angielsku wystarczą?
– Tak, jeśli na suplemencie do dyplomu będzie zapis to potwierdzający.

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?
– Wszystkie dokumenty przedkładane w procesie rekrutacji powinny być w języku polskim, bądź angielskim. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (w szczególności dyplomy, suplementy) powinny zostać przetłumaczone przysięgłe (Uchwała rekrutacyjna § 15 ust. 6).

Jakie dokumenty można uznać za potwierdzające aktywność naukową?
– Poświadczenia udziału w konferencji wydane przez organizatorów lub pracy w kołach naukowych poświadczone przez Zarząd. Skany stron tytułowych publikacji wskazujące dane autorów oraz cechy samej publikacji (jej tytuł, redaktorów lub autorów, wydawcę).

Czy nie mając doświadczenia naukowego – np. opublikowanych artykułów –można kandydować do Szkoły Doktorskiej?
– Można, kandydat dostanie wtedy mniej punktów za aktywność naukową.

Promotorzy

Kto może być promotorem?
– Osoba będąca doktorem habilitowanym lub profesorem zatrudnionym lub emerytowanym na UW, która nie posiada pod swoją opieką więcej niż pięcioro doktorantów. Doktoranci liczeni do tej sumy to doktoranci ze Szkoły Doktorskiej (nie kandydaci), doktoranci „starego typu” z otwartym przewodem lub wszczętym postępowaniem doktorskim oraz kandydaci ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Czy planowanym promotorem może być osoba ze stopniem doktora, której obrona habilitacyjna zaplanowana jest na wrzesień?
– Nie. Planowany promotor musi spełniać wszystkie wymagania w momencie podpisywania oświadczenia.

Kogo wlicza się w limit pięciu doktorantów pozostających pod opieką promotora?
– W limit określony w uchwale rekrutacyjnej (§ 15 ust. 5) wliczani są doktoranci Szkoły Doktorskiej (już realizujący kształcenie, a nie aktualni kandydaci), doktoranci „starego typu” z otwartym przewodem lub wszczętym postępowaniem doktorskim oraz kandydaci ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Limit obejmuje doktorantów również spoza UW.

Czy promotora można wybierać wyłącznie spośród osób wpisanych w wyszukiwarkę promotorów na stronie szkół doktorskich?
– Nie. Można w tradycyjny sposób umówić się z dowolnym pracownikiem spełniającym warunki a nie będącym na liście – wyszukiwarce promotorów na stronie SD.

Jak ma znaleźć promotora kandydat spoza UW?
– Poprzez wyszukiwarkę na stronie (https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl) lub poszukać na stronach jednostek UW (Wydziałów, Instytutów, Katedr) – według zainteresowań naukowych pracowników.

Czy promotorem może być osoba przebywająca na urlopie naukowym, emeryturze?
– Jeśli spełnia pozostałe warunki – tak.

Inne

Czy kandydować mogą doktoranci „starych” studiów doktoranckich?
– Tak. Należy zaznaczyć w odpowiednim miejscu w IRK swój status obecnego doktoranta.

Czy będąc doktorantem studiów doktoranckich, mogę się przenieść do Szkoły Doktorskiej?
– Nie, należy wziąć udział w rekrutacji.

Czy można przepisać oceny zdobyte w toku kształcenia na studiach doktoranckich „starego typu”?
– Nie.

Jakie opłaty wnoszą obcokrajowcy?
– Tylko opłatę rekrutacyjną. Kształcenie w szkołach doktorskich jest nieodpłatne.

Do kiedy muszę uiścić opłatę rekrutacyjną?
– Nie później niż do godziny 23.59 w dniu następującym po dniu zakończenia składania dokumentów przez IRK – czyli do 29 czerwca.

Czy będąc w SD można pracować?
– Tak, o ile praca nie koliduje z kształceniem w SD. Zastrzeżenie – Ustawa 2.0 art. 209 ust. 10: „Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy”.

Czy zajęcia odbywają się w weekendy?
– Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym w dni robocze.

Komu przysługuje stypendium, czy jest wypłacane przez dwanaście miesięcy, czy z przerwą wakacyjną?
– Wszystkim przez cały rok, także doktorantom spoza UE, bez przerwy wakacyjnej.