Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Promotorzy – I rok

Doktoranci I roku, którzy chcieliby, by powołano jako ich promotora inną osobę niż ta wskazana w oświadczeniu złożonym w czasie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej powinni złożyć wniosek o wyznaczenie promotora (WZÓR). Proszę pamiętać o złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem osoby gotowej do podjęcia się opieki promotorskiej. Uwaga, w powyżej opisanym przypadku we wniosku należy zaznaczyć wyznaczenie promotora, a nie zmianę!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Szkoły w sytuacji niezłożenia wniosku o wyznaczenie promotora w terminie miesiąca od dnia podjęcia kształcenia uznaje się, że doktorant wnioskuje o wyznaczenie na promotora osoby wskazanej jako planowany promotor we wniosku o przyjęcie do Szkoły.

Jeżeli planują Państwo wnioskować o powołanie dodatkowego promotora należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, pozytywnie zaopiniowany przez promotora oraz oświadczenie osoby gotowej do podjęcia się opieki promotorskiej (WZÓR).

Jeżeli planują Państwo wnioskować o powołanie promotora pomocniczego należy złożyć wniosek z uzasadnieniem, pozytywnie zaopiniowany przez promotora oraz oświadczenie osoby gotowej do podjęcia się opieki promotorskiej w charakterze promotora pomocniczego (WZÓR).

Rada SDNS nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta wyznacza promotora lub promotorów.

Uwaga! Zmiany promotora oraz powołania lub zmiany promotora pomocniczego/dodatkowego można dokonać również w trakcie dalszego kształcenia w Szkole. Prosimy o zapoznanie się z zasadami opisanymi w Regulaminie Szkoły.

Wnioski, o ile zdecydują się Państwo je złożyć, należy przesłać na adres szkola.ns@uw.edu.pl w formie skanów podpisanych dokumentów do 2 listopada 2020 r.

 

Poniżej przypominamy także ogólne zasady dotyczące promotorów:

  1. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, która wyróżnia się uznanym krajowym lub międzynarodowym dorobkiem naukowym, w szczególności w okresie pięciu lat przed wyznaczeniem na promotora kierowała projektami badawczymi, publikowała wyniki własnych badań naukowych w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych o uznanej renomie lub współpracowała z przedstawicielami innych ośrodków naukowych.
  2. Funkcję promotora pomocniczego może pełnić osoba posiadająca stopień doktora.
  3. Promotorem nie może zostać osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla więcej niż pięciu doktorantów lub osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora; Dyrektor w wyjątkowych przypadkach może zwiększyć ten limit o jeden.